พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ กับ การบริการ OTT TV

บริการ OTT TV เป็นการรับชมสื่อบนอินเตอร์เน็ต โดยผู้รับชมสามารถรับชม OTT TV ได้ทั้งรูปแบบเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ทำให้บริการ OTT TV มีความเชื่อมโยงกับการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 

ดังนั้น บริการ OTT TV จึงอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ( ต่อไปจะเรียกว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ) โดยสามารถแบ่งประเด็นใหญ่ได้ 2 ประเด็น ดังนี้

 

1.แพลตฟอร์ม OTT TV

ตามมาตรา 3 แห่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้นิยามว่า ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบต่างๆ ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแพลตฟอร์ม OTT TV ถือเป็นระบบคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่ง เพราะสามารถควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามนิยามในมาตรา 3 แพลตฟอร์ม OTT TV จึงได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ

มาตรา 5 แห่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ บัญญัติว่า ผู้ใดเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่างเช่น การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ หรือการบุกรุกทางคอมพิวเตอร์ ตามหลักทั่วไปแล้ว เมื่อมีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ก็มักมีการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย ซึ่งตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้กล่าวว่า ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 5 อาจต้องรับผิดตามมาตรา 7 ด้วย ดังนั้น หากมีการเจาะระบบ OTT TV เพื่อรับชมโทรทัศน์ นอกจากผู้ทำการเจาะระบบ OTT TV ต้องรับโทษตามที่เจาะระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 5 แล้ว อาจต้องรับผิดตามมาตรา 7 อีกด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ กล่าวว่า หากมีการนำมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ตนเองรู้ไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ OTT TVต้องมีรหัสผ่านในการรับชม OTT TV หากพบว่าผู้ใช้บริการ OTT TV นำรหัสผ่านไปเปิดเผย ทำให้ผู้ให้บริการ OTT TV เสียหาย เช่น ผู้ใช้บริการ OTT TV นำรหัสผ่านของตนไปเปิดเผย ทำให้บุคลอื่นสามารถรับชม OTT TV ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในกรณีนี้ถือว่า ผู้ใช้บริการ OTT TV ที่นำรหัสผ่านไปเปิดเผยมีความผิดตามกฎหมาย ต้องรับโทษตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

สำหรับการดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้กล่าวว่า หากใครดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นในระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีของบริการ OTT TV หากพบว่ามีการดักรับเนื้อหา OTT TVระหว่างที่ผู้ให้บริการ OTT กับผู้รับชม หรือเจ้าของเนื้อหากับผู้ให้บริการ OTT TV จะเห็นได้ว่าบุคคลที่ทำการดักรับเนื้อหา OTT TVจะมีความผิดตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

นอกจากจะมีการป้องกันการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และการดักรับข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยังมีการคุ้มครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ในมาตรา 9 ว่า ผู้ใดทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ต้องระวางโทษตามกฎหมาย ซึ่งหากมีใครทำให้เนื้อหารายการใน OTT TV เสียหาย หรือมีการเข้าไปเปลี่ยนแปลงเนื้อหารายการนั้น โดยไม่ได้รับอนุญาต ก็มีความผิดตามมาตรา 9 ทั้งนี้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยังมีการให้ความคุ้มครองการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 10 ด้วยว่า หากมีการรบกวน ขัดขวาง ชะลอ การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นจนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติก็ต้องระวางโทษตามกฎหมาย ในกรณีของการให้บริการ OTT TV หากพบว่า มีการกวนระบบการให้บริการ OTT TV ทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น มีคนมาชะลอการทำงานของระบบ OTT TV จนผู้รับชมไม่สามารถรับชมรายการที่อยู่ในการให้บริการ OTT TV ผู้ที่กวนระบบ OTT TV ก็ต้องรับโทษตามมาตรา 10

2. เนื้อหาที่ฉายบน OTT TV
เนื่องจากเนื้อหาที่ฉายบน OTT TV  สามารถตีความเป็น “ข้อมูลคอมพิวเตอร์”ได้ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพราะนิยามของ “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายถึง “ไฟล์” (Files) ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยอาจรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ซึ่งเนื้อหาที่ฉายบน OTT TV เป็นไฟล์อีกประเภทหนึ่งซึ่งสามารถประมวลผลได้ในระบบคอมพิวเตอร์ จึงอยู่ภายใต้การคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้

ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้มีการกำหนดลักษณะข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ห้ามนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเผยแพร่ ดังนี้ 1. การนำเข้าเนื้อหารายการที่มีลักษณะปลอม ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 2. การนำเข้าเนื้อหารายการที่มีลักษณะเท็จ ที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 3. การนำเข้าเนื้อหารายการที่มีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง 4. การนำเข้าเนื้อหารายการที่มีลักษณะลามกที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ หรือ 5. การเผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหารายการที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1. – 4. จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ที่นำเนื้อหาที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น หากในแพลตฟอร์ม OTT TV มีการอัพโหลดเนื้อหาที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 ผู้ที่อัพโหลดเนื้อหาดังกล่าว เช่น ผู้ใช้บริการในแพลตฟอร์มที่ผลิตเนื้อหาขึ้นเองและเป็นผู้อัพโหลดลงในแพลตฟอร์ม OTT TV (User Generated Content: UGC) ต้องเป็นผู้รับโทษตามกฎหมาย

นอกจากผู้ที่นำเสนอเนื้อหารายการตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ต้องรับโทษแล้ว ยังมีบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะต้องรับโทษคือ ผู้ให้บริการ OTT TV ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม เพราะตามมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ถือว่า ผู้ให้บริการ OTT TV มีหน้าที่ดูแลเนื้อหารายการที่อยู่บนแพลตฟอร์ม หากมีการออกอากาศเนื้อหารายการที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 ในระบบที่ดูแล จึงพิจารณาได้ว่าเป็นการสนับสนุน ยินยอม ให้เผยแพร่ข้อมูลที่กระทบให้ผู้อื่นเดือดร้อน ได้รับความเสียหาย หรือกระทบความมั่นคงของรัฐ และอื่นๆ จึงต้องรับโทษเสมือนผู้กระทำตามมาตรา 14 แห่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ มีความเกี่ยวข้องกับการบริการ OTT TV ทั้งในด้านแพลตฟอร์ม OTT TV และในด้านเนื้อหาที่ให้บริการบน OTT TV ซึ่งหากมีการกระทำที่เข้าตามหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวไปด้านบน ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการ OTT TV เจ้าของเนื้อหา OTT TV และผู้ใช้บริการ OTT TV หรือบุคคลอื่นที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ. ฉบับนี้ ก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

More Insights

News
dell

สวทช. ผนึก SIASUN Automation พัฒนาเทคโนโลยีพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ อีอีซี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามความร่วมมือกับ SIASUN AUTOMATION (SINGAPORE) PTE. LTD. เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi)

Read More »
News
dell

ITS Bangkok 2019 :Digital Transformation: Building a Sustainable Society

The 15th Asia-Pacific Regional Conference (ITS Bangkok 2019) งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโทรคมนาคม ที่เป็นเวทีสำหรับบุคลากรด้านโทรคมนาคมจากภาครัฐและเอกชนในการนำเสนองานวิจัยทางวิชาการและมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ ๆ

Read More »
News
dell

สรุปประเด็น Rethinking Digital Transformation: Creating Digital Capability and Competency ภายในงาน Huawei Powering Digital Thailand 2021

Powering Digital Thailand 2021: Huawei Cloud &Connect งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โซลูชันอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดของหัวเว่ย จัดโดยหัวเว่ย ร่วมกับ บางกอกโพสต์ และพาร์ทเนอร์ด้านไอทีมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน

Read More »

we use cookies to improve your experience

We use cookies essential for this site to function well. Please click “Accept” to help us improve its usefulness with additional cookies. Learn about our use of cookies, and collaboration with select social media and trusted analytics partners in our  Cookie Policy.