แนวโน้มการบริโภคข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสำหรับในยุคปัจจุบันนี้การใช้งานข้อมูลนับเป็นส่วนที่สำคัญของการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การใช้งานข้อมูลเหล่านี้เองนับเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคม ที่จำเป็นต้องมีการปรับตัวกันยกใหญ่เพื่อให้พร้อมรับมือกับการบริโภคข้อมูลที่มีท่าทีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในบทความนี้จะบอกเล่าถึงการบริโภคข้อมูลในปัจจุบันและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการบริโภคที่จะมีขึ้นในอนาคตทั้งในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และภาคธุรกิจโดยทั่วไป

จาก Ericsson Mobility Report ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พบว่าการใช้งานข้อมูลผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ของทั้งโลกอยู่ที่ระดับ 5.3 EB (1018) ต่อเดือนในปี พ.ศ. 2558 และเพิ่มขึ้นเป็น 8.5 EB ต่อเดือนในปี พ.ศ. 2559 หากมองในระดับภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2559 ภูมิภาคที่มีการใช้งานสูงสุดนั่นก็คือภูมิภาคอเมริกาเหนือที่มีระดับการใช้งานอยู่ที่ 5.1 GB (109) ต่อเดือนต่อโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง รองลงมาคือในภูมิภาคยุโรปตะวันตกมีการใช้งานอยู่ที่ 2.7 GB ต่อเดือนต่อโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง ขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรานั้นอยู่ระดับการใช้งานเฉลี่ยที่ค่อนข้างต่ำคือประมาณ 1.7 GB ต่อเดือนต่อโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง ทั้งนี้สาเหตุสำคัญที่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังมีการใช้งานที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าภูมิภาคอื่นเนื่องมาจากอัตราการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ (Mobile Penetration Rate) สำหรับภูมิภาคนี้ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นที่ร้อยละ 112 (ไม่รวมอินเดียและจีน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้งานข้อมูลผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ยังไม่ที่แพร่หลาย ผนวกกับพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลของคนในภูมิภาคนี้ยังมีความแตกต่างจากภูมิภาคอื่น ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน รวมถึงนักการตลาดจำเป็นต้องคำนึกถึงในการดำเนินธุรกิจบนพฤติกรรมที่แตกต่างกันของผู้บริโภค

หากมองในแง่พฤติกรรมการบริโภคข้อมูลจากการสำรวจของ Ericsson พบว่าปัจจุบันการใช้งานข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือของคนเรามากกว่า 60% ของข้อมูลที่ถูกใช้ผ่านการใช้งานวีดีโอสตรีมมิ่ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับบริบทในประเทศไทย จากผลสำรวจของสำนักพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ประจำปี พ.ศ. 2559 พบว่า ในปัจจุบันคนไทยใช้เวลามากกว่า 6.2 ชั่วโมงต่อวันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณครึ่งชั่วโมง และมีการใช้งาน Youtube และ Line เป็นหลัก โดยในกลุ่มคนอายุไม่เกิน 35 ปีจะใช้งาน Youtube ซึ่งเป็นวีดีโอสตรีมมิ่งเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปจะใช้งาน Line ซึ่งเป็น Application สำหรับ Chat เป็นหลัก โดยคนไทยโดยส่วนใหญ่มักจะใช้อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในระหว่างเดินทางเป็นหลัก ซึ่งนับเป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจ และเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องทำความเข้าใจและจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้หากมองในแง่แนวโน้มปริมาณข้อมูลที่จะถูกบริโภคในอนาคต จากการศึกษาของ Ericsson พบว่าในอนาคตอัตราการใช้งานข้อมูลนั้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Ericsson คาดคะเนว่าการใช้งานข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือของประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 8.5 EB ต่อเดือนในปี พ.ศ. 2559 เป็น 69 EB ต่อเดือนในปี พ.ศ. 2565 หรือมีอัตราเติบโตร้อยละ 45 ต่อปี คิดเป็น 8 เท่าของการใช้งานข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้มาจากการใช้งานวีดีโอสตรีมมิ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ผนวกกับการเกิดขึ้นของ IoT ที่จะมีมากขึ้นในอนาคตด้วย ทั้งหมดนี้จึงเป็นการบ้านที่สำคัญโดยเฉพาะผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่จำเป็นต้องหาคำตอบเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้งานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Tags: , , , , , ,
twเกี่ยวกับผู้เขียน ถาวร การสมบัติ จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ทั้งในและต่างประเทศ