top of page
215.jpg

Services

บริษัทที่ปรึกษา
บริการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  

Cyber Drill

บริษัทที่ปรึกษาของเราให้บริการด้านการซ้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่จะจำลองสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบประสิทธิภาพของบุคลากรภายในองค์กร ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต

 

บริการ Cyber Drill

การฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) เปรียบเสมือนการซ้อมหนีไฟสำหรับภัยคุกคามในโลกดิจิทัล เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบและพัฒนากลยุทธ์ รวมไปถึงแผนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางไซเบอร์ ช่วยให้บุคลากรภายในองค์กรมีความคุ้นเคย รู้วิธีปฏิบัติ และสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cyber Drill แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ

  1. การทดสอบข้อเขียน ทำได้โดยการแจกแบบทดสอบให้พนักงาน ซึ่งแบบทดสอบจะจำลองสถานการณ์ และให้พนักงานเลือกวิธีปฏิบัติที่พึงกระทบ รวมถึงการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยคุกคาม เช่น Email Phishing หรือ Ransomware

  2. การทดสอบแบบข้อเขียนควบคู่กับการทดสอบเชิงปฏิบัติ ที่จะให้พนักงานทดสอบบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างสถานการณ์จำลองการโจมตีในรูปแบบต่างๆ เช่น Email Spoofing, Email Phishing, Malicious Website ในแบบจำลองนั้นอาจจะจำลองความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีเช่น ข้อมูลถูกขโมย บัญชีถูกเข้ารหัส เป็นต้น

  3. การโจมตีเสมือนจริง การทดสอบแบบนี้จะไม่มีการบอกพนักงานล่วงหน้าว่ามีการทดสอบ จะทำการโจมตีเครือข่ายภายในองค์กรโดยผู้ทดสอบ เพื่อทดสอบทั้งระบบและพนักงานว่าพร้อมสำหรับการโจมตีหรือไม่และควรปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไร

ประโยชน์ของการทำ Cyber Drill

  1. ช่วยให้ทดสอบแผนรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ระบุจุดอ่อนและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์

  2. ช่วยให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรมีความคุ้นเคยกับวิธีการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการทำงานร่วมกัน

  3. การฝึกซ้อม Cyber Drill เป็นประจำจะมีความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายทั้งด้านข้อมูลและระบบ

bottom of page