จักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์

สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogue

สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogueในรูปแบบ Virtual Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ OTT รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น AIS, True, DTAC ,SingTel, Google, Facebook, Zoom และ Walt Disney Company เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุม และคุณจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์ Managing Partner TIME Consulting Co.,Ltd ร่วมเป็น Moderator เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2564 ทีผ่านมา ณ สำนักงาน กสทช.

จักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์

สาระสำคัญของการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogue ครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการให้บริการ OTT ทั้งในประเด็นทางด้านสังคมในส่วนของการเสริมสร้างวิธีการกำกับดูแลธุรกิจ OTT เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งการดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพบริการ ตลอดจนประเด็นด้านเศรษฐกิจในแง่ของการกำกับดูแลเรื่องการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการ OTT และผู้ที่ไม่ได้ให้บริการ OTT เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ พัฒนา และรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการให้บริการด้าน OTT ทั้งนี้ ผลสรุปจากการประชุม 2021 ATRC OTT Dialogue ทางสำนักงาน กสทช. จะนำส่งแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการ OTT ของประเทศตนต่อไป

จักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์

จักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์

 

 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

More Insights

News
dell

TCEB และ TIME Consulting จัดการประชุมกลุ่มย่อย “โครงการจัดทำรายงานระบบนิเวศนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

เมื่อที่ 23-24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และ TIME Consulting จัดการประชุมกลุ่มย่อย “โครงการจัดทำรายงานระบบนิเวศนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย” ณ

Read More »
จักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์
News
dell

สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogue

สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogueในรูปแบบ Virtual Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ OTT รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ

Read More »
TIME Consulting ETDA-E-Transaction
News
dell

ETDA และ TIME Consulting จัดเวทีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศที่จัดทำตัวชี้วัดระดับสากล ครั้งที่ 2 (International Panel on the Development of e-Transaction and e-Commerce Indicators, 2nd Meeting)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ETDA และ TIME Consulting จัดเวทีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศที่จัดทำตัวชี้วัดระดับสากล ครั้งที่ 2 (International Panel on the

Read More »

we use cookies to improve your experience

We use cookies essential for this site to function well. Please click “Accept” to help us improve its usefulness with additional cookies. Learn about our use of cookies, and collaboration with select social media and trusted analytics partners in our  Cookie Policy.