สรุปประเด็น Rethinking Digital Transformation: Creating Digital Capability and Competency ภายในงาน Huawei Powering Digital Thailand 2021

Powering Digital Thailand 2021: Huawei Cloud &Connect งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โซลูชันอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดของหัวเว่ย  จัดโดยหัวเว่ย ร่วมกับ บางกอกโพสต์ และพาร์ทเนอร์ด้านไอทีมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คุณจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์ Managing Partner TIME Consulting ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ Rethinking Digital Transformation: Creating Digital Capability and Competency ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

  • Digital Transformation มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven)และให้ความสำคัญที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Organization)
  • ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่โดยการใช้ข้อมูลเชิงลึก
  • ปัจจุบันการมีเพียงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากองค์กรและบุคลากรจำเป็นต้องสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านดิจิทัล (Digital Culture) ที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน จึงจะทำให้เกิด Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

More Insights

News
dell

TCEB และ TIME Consulting จัดการประชุมกลุ่มย่อย “โครงการจัดทำรายงานระบบนิเวศนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

เมื่อที่ 23-24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และ TIME Consulting จัดการประชุมกลุ่มย่อย “โครงการจัดทำรายงานระบบนิเวศนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย” ณ

Read More »
จักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์
News
dell

สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogue

สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 ATRC Stakeholders’ Consultative Dialogueในรูปแบบ Virtual Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ OTT รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ

Read More »
TIME Consulting ETDA-E-Transaction
News
dell

ETDA และ TIME Consulting จัดเวทีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศที่จัดทำตัวชี้วัดระดับสากล ครั้งที่ 2 (International Panel on the Development of e-Transaction and e-Commerce Indicators, 2nd Meeting)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ETDA และ TIME Consulting จัดเวทีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศที่จัดทำตัวชี้วัดระดับสากล ครั้งที่ 2 (International Panel on the

Read More »

we use cookies to improve your experience

We use cookies essential for this site to function well. Please click “Accept” to help us improve its usefulness with additional cookies. Learn about our use of cookies, and collaboration with select social media and trusted analytics partners in our  Cookie Policy.