สรุปประเด็น Rethinking Digital Transformation: Creating Digital Capability and Competency ภายในงาน Huawei Powering Digital Thailand 2021

Powering Digital Thailand 2021: Huawei Cloud &Connect งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โซลูชันอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดของหัวเว่ย  จัดโดยหัวเว่ย ร่วมกับ บางกอกโพสต์ และพาร์ทเนอร์ด้านไอทีมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คุณจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์ Managing Partner TIME Consulting ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ Rethinking Digital Transformation: Creating Digital Capability and Competency ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

  • Digital Transformation มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven)และให้ความสำคัญที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Organization)
  • ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่โดยการใช้ข้อมูลเชิงลึก
  • ปัจจุบันการมีเพียงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากองค์กรและบุคลากรจำเป็นต้องสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านดิจิทัล (Digital Culture) ที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน จึงจะทำให้เกิด Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

More Insights

News
dell

สวทช. ผนึก SIASUN Automation พัฒนาเทคโนโลยีพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ อีอีซี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามความร่วมมือกับ SIASUN AUTOMATION (SINGAPORE) PTE. LTD. เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi)

Read More »
News
dell

ITS Bangkok 2019 :Digital Transformation: Building a Sustainable Society

The 15th Asia-Pacific Regional Conference (ITS Bangkok 2019) งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโทรคมนาคม ที่เป็นเวทีสำหรับบุคลากรด้านโทรคมนาคมจากภาครัฐและเอกชนในการนำเสนองานวิจัยทางวิชาการและมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ ๆ

Read More »
News
dell

สรุปประเด็น Rethinking Digital Transformation: Creating Digital Capability and Competency ภายในงาน Huawei Powering Digital Thailand 2021

Powering Digital Thailand 2021: Huawei Cloud &Connect งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โซลูชันอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดของหัวเว่ย จัดโดยหัวเว่ย ร่วมกับ บางกอกโพสต์ และพาร์ทเนอร์ด้านไอทีมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน

Read More »

we use cookies to improve your experience

We use cookies essential for this site to function well. Please click “Accept” to help us improve its usefulness with additional cookies. Learn about our use of cookies, and collaboration with select social media and trusted analytics partners in our  Cookie Policy.