เมื่อผู้ให้บริการ TV รายเดิมต้องรับมือกับการมาถึงของ OTT TV

ปัจจุบันการให้บริการในกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยกำลังประสบปัญหากันอย่างถ้วนหน้า อย่างที่เราเห็นตามข่าวกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากด้านต้นทุนที่สูง เช่น ต้นทุนของการได้มาซึ่งเนื้อหารายการทั้งการผลิตเองและการซื้อลิขสิทธิเพื่อมาออกอากาศที่แพงมาก ปัญหาด้านรายได้ เช่น รายได้จากการโฆษณาของช่องฟรีทีวีก็ถูกแบ่งไปที่ผู้ให้บริการฟรีทีวีรายใหม่ในระบบดิจิทัลที่มีเพิ่มขึ้น หรือรายได้ต่อผู้ใช้บริการ (ARPU) ของผู้ให้บริการ Pay TV เองก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและการเข้ามาของ OTT TV