ประเด็นข้อตกลงในการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการแข่งขันในการให้บริการที่มีมากขึ้นซึ่งทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหน่วย (Average Revenue per Unit) ลดลง ด้านปริมาณการใช้งานที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานข้อมูลซึ่งทำให้ต้องมีการลงทุนในโครงข่ายเพื่อรองรับกับปริมาณความต้องการ