เมื่อผู้ให้บริการ TV รายเดิมต้องรับมือกับการมาถึงของ OTT TV

ปัจจุบันการให้บริการในกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยกำลังประสบปัญหากันอย่างถ้วนหน้า อย่างที่เราเห็นตามข่าวกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากด้านต้นทุนที่สูง เช่น ต้นทุนของการได้มาซึ่งเนื้อหารายการทั้งการผลิตเองและการซื้อลิขสิทธิเพื่อมาออกอากาศที่แพงมาก ปัญหาด้านรายได้ เช่น รายได้จากการโฆษณาของช่องฟรีทีวีก็ถูกแบ่งไปที่ผู้ให้บริการฟรีทีวีรายใหม่ในระบบดิจิทัลที่มีเพิ่มขึ้น หรือรายได้ต่อผู้ใช้บริการ (ARPU) ของผู้ให้บริการ Pay TV เองก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและการเข้ามาของ OTT TV


พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ กับ การบริการ OTT TV

บริการ OTT TV เป็นการรับชมสื่อบนอินเตอร์เน็ต โดยผู้รับชมสามารถรับชม OTT TV ได้ทั้งรูปแบบเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ทำให้บริการ OTT TV มีความเชื่อมโยงกับการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น บริการ OTT TV จึงอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์