Blockchain กับศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

กิจการโทรคมนาคมในหลายๆ ประเทศในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาในด้านสัดส่วนกำไร (Margin) ที่ลดลง อันเป็นผลมาจากการแข่งขันในตลาดที่มากขึ้น และการลงทุนอย่างมหาศาลในการขยายโครงข่ายเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น บล็อกเชน ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆ ในการช่วยลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่นำมาใช้…


ประเด็นข้อตกลงในการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการแข่งขันในการให้บริการที่มีมากขึ้นซึ่งทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหน่วย (Average Revenue per Unit) ลดลง ด้านปริมาณการใช้งานที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานข้อมูลซึ่งทำให้ต้องมีการลงทุนในโครงข่ายเพื่อรองรับกับปริมาณความต้องการ