top of page

Management Level Training

บริการด้านการอบรมผู้บริหารระดับสูง

TIMEX มีความเชี่ยวชาญในการอบรมผู้บริหารระดับสูงของทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ธุรกิจ และการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้น าในองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในยุคสมัยที่มีความ แข่งขันสูง โดยเรามีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมการเสริมสร้างทักษะผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบด้านและทันสมัย รวมถึงมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และน่าเชื่อถือ

หลักสูตรแนะนำสำหรับผู้บริหารระดับสูง

Business Strategy Creation for Leader

หลักสูตรอบรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ

Digital Transformation & Innovation Leadership

หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม

Data Driven Decision-Making for Leader

หลักสูตรอบรมการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึก

Foresight Skill & Scenario

Planning for Leader

หลักสูตรการมองภาพอนาคตสำหรับผู้บริหาร

Customer-Centric Transformation

หลักสูตรอบรมการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

Communication & Leadership Image

หลักสูตรอบรมทักษะการสื่อสารและเสริมศักยภาพ

สำหรับผู้บริหาร

Our Clients

bottom of page