top of page

PEA X TIME Consultingจัดอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และสถาปัตยกรรมองค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัย (PEA Security Strategy and Architecture)


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับ บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด จัดประชุมการอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และสถาปัตยกรรมองค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระดับผู้บริหาร หัวหน้างานสายงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ท่าน ณ ห้องประชุมพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Security and Architecture)


สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอวิสัยทัศน์และหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security  Architecture) รวมถึงการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของการดำเนินตามกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์


นอกจากนี้ การประชุมครั้งดังกล่าวมีกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์และสถาปัตยกรรมองค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัย จากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการbottom of page