top of page
financial-graph-stock-market-chart-forex-investment-business-internet-technology-concept.j

Services

บริษัทที่ปรึกษา
ด้านการวิจัยทางธุรกิจ

Business Research

บริษัทที่ปรึกษาให้บริการด้านการวิจัยผ่านการใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างแนวทางการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพจากการใช้ข้อมูล เสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรผ่านการใช้ข้อมูลได้อย่างยั่งยืน

  • การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  (Qualitative and Quantitative Research) 

  • การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven) 

  • การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขัน (Industry analysis and Competitive Intelligence) 

  • การวิจัยข้อมูลอัจฉริยะ (Research Data Intelligence Services) 

  • การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ (Impact Analysis and Evaluation

บริการที่ปรึกษา
Business Research

1

ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ
(Qualitative and
Quantitative Research) 

วิเคราะห์ข้อมูลผ่านการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ควบคู่การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2

ด้านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
(Data-Driven) 

ออกแบบวิธีการการขับเคลื่อน และการดำเนินงานด้วยข้อมูลเป็นหลัก โดยครอบคลุมถึงการบริหารองค์กร การวางกลยุทธ์ การทำการตลาด และการวางกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนโดยการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

3

ด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขัน
(Industry analysis and
Competitive Intelligence) 

วิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมเป้าหมาย การแข่งขันในตลาด และปัจจัยอื่นที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

4

ด้านการวิจัยข้อมูลอัจฉริยะ 
(Research Data Intelligence Services) 

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครื่องมือในการวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ในเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และขับเคลื่อนองค์กรผ่านการใช้ข้อมูลขั้นสูง

5

ด้านการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ (Impact Analysis and Evaluation) 

วิเคราะห์และประเมินผล

กระทบผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อแสดงผลลัพธ์และแนวทางที่สำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ

bottom of page