top of page

TAT x TIME Consulting จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing): “ผลการจัดทำมาตรฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน” โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน


วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.35 น. ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและดำเนินโครงการฯ รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในหัวข้อการประชุมทั้ง 2 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1: การนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวาระที่ 2: การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานร่วมกับคู่เชื่อมโยง


คุณธีระศิลป์ เทเพนทร์ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ได้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำมาตรฐานข้อมูของททท. และการดำเนินการจัดทำแผนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยมีคุณบุญส่ง คุ้มบุญ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม Lancaster 6-7 ชั้น 2 โรงแรม Lancaster Bangkok และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team)โดยการประชุมดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปอย่างเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ตามวาระการประชุมทั้ง 2 วาระ ส่งผลให้ที่ปรึกษาและททท. สามารถนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นไปดำเนินการปรับใช้และพัฒนาการจัดทำรายละเอียดชุดข้อมูล (Metadata) ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องต่อการดำเนินการและเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งปรับปรุงให้การดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก ปลอดภัย และเหมาะสมกับหน่วยงานคู่เชื่อมโยงมากขึ้น

bottom of page