top of page
168.jpg

Services

บริษัทที่ปรึกษาบริการตรวจสอบซอร์สโค้ดของระบบ

Source Code Review

บริษัทที่ปรึกษาของเราให้บริการด้านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของโค้ด (Source code) เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาและพัฒนาปรับปรุงระบบนั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

บริการ Cyber Drill

การตรวจสอบโค้ด (Source Code Review) คือ การตรวจสอบและวิเคราะห์โค้ดต้นฉบับของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อผิดพลาด ปรับปรุงประสิทธิภาพ และคุณภาพของโค้ด

Source Code Review แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

  1. Automated Review : ใช้เครื่องมือ SAST (Static Application Security Testing) มาใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ช่วยค้นหาช่องโหว่ และช่วยให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขได้ก่อนการนำส่ง โดยการตรวจสอบลักษณะนี้จะเป็นโค้ดที่มีขนาดใหญ่ ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบหาช่วงโหว่ได้

  2. Manual Review : การตรวจสอบโค้ดฐานข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดโดยนักพัฒนาอาวุโสหรือผู้ที่มีประสบการณ์ กระบวนการนี้อาจจะใช้เวลานาน แต่จะช่วยระบุข้อบกพร่องต่างๆ ได้ดีกว่าการใช้เครื่องมือแบบ Automated Review

ประโยชน์ของการทำ Source Code Review

  1. การตรวจสอบโค้ดเปรียบเสมือนการป้องกันข้อผิดพลาดจากนักพัฒนา โดยในการตรวจจับข้อผิดพลาดดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้กลายเป็นบั๊ก หรือเป็นจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนในภายหลัง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

  2. ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม โดยผู้ตรวจสอบโค้ดสามารถศึกษาการออกแบบโค้ดของผู้อื่น และสามารถที่จะร่วมระดมความคิด เพื่อหาวิธีการพัฒนาในการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น

bottom of page