top of page

การจัดประชุม Focus group ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5Gวันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และ TIME Consulting จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อเกิดการดําเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566–2570) โครงการกระตุ้นระบบนิเวศ 5G ให้เกิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์กรุงเทพ รัชดา


โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ในโครงการกระตุ้นระบบนิเวศ 5G ให้เกิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์
bottom of page