top of page

TIME Consulting ร่วมเสวนาอนาคตของอุตสาหกรรมในกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และสื่อใหม่ @TPBS

วันที่ 9 มกราคม 2566 TIME Consulting ร่วมเสวนา การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "อนาคตของอุตสาหกรรมในกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และสื่อใหม่" ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS


TIME Consulting อนาคตของอุตสาหกรรมในกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และสื่อใหม่

TIME Consulting อนาคตของอุตสาหกรรมในกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และสื่อใหม่

bottom of page