top of page

การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook 2022


Thailand Digital Outlook 2022
Thailand Digital Outlook 2022

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จํากัด TIME Consulting ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจําปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจสามารถรับชมงานสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ Thailand Digital Outlook

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นการนําเสนอผลการศึกษา Thailand Digital Outlook ของประเทศ พร้อมทั้งกําหนดแนวทางปฏิรูปนโยบายด้านดิจิทัลที่จะพัฒนามิติต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมสู่ การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ในอนาคต
ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธี เปิดงาน พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องและบุคคลจากภายนอกที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมอีกกว่า 100 ท่าน


งานประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นําเสนอผลการศึกษา สํารวจ และจัดทําตัวชี้วัดและข้อมูล Thailand Digital Outlook ของประเทศ พร้อมทั้งกําหนดแนวทางปฏิรูปนโยบายด้านดิจิทัลที่จะพัฒนามิติต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ในอนาคต ซึ่งนอกจากจะมีการบรรยาย และนําเสนอผลการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจําปี พ.ศ. 2565 แล้ว ยังมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “Thailand Digital Outlook กับการบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์” ผ่านผู้แทนของ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวทันสากลโลกมากยิ่งขึ้น


ไม่เพียงเท่านั้น ทางสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ยังได้ทําการเผยแพร่เอกสารผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ https://tdo.onde.go.th/ ที่เปิดให้บุคคลที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนําเอาไป ประยุกต์ใช้ต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สําหรับผู้ที่สนใจรับชมงานสัมมนาย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/thailanddigitaloutlook/videos/462459759104358 (ครึ่งเช้า) และ https://www.facebook.com/thailanddigitaloutlook/videos/3285043525098496 (ครึ่งบ่าย)bottom of page