top of page

สดช.x TIME Consulting จัด Focus Group แนวทางส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช) ร่วมกับ Time Consulting จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดฝึกอบรม และการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการกล่าวรายงาน โดย นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกล่าวเปิดงานประชุมโดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภายในการจัดประชุมจะมีการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น หัวข้อแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และปัญหา ข้อจำกัด การจัดฝึกอบรมของหน่วยงานภาครัฐ หัวข้อการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยทีมที่ปรึกษา บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด รวมทั้งมีช่วงระดมสมองให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภายในงานประเด็นต่าง ๆ เช่น แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อจำกัดการจัดอบรมของหน่วยงานภาครัฐ, แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ความพร้อมและแนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสม ,กลไกการติดตามและประเมินผลฯ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์สำคัญที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้ เพื่อความเข้าใจต่อการดำเนินการรับรองหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ แนวทางทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดฝึกอบรมฯ รูปแบบหรือกลไกการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ Time Consulting จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เราคาดหวังให้ผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำแนวทางการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมไปจัดทำแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


bottom of page