top of page

NCSA x TIME Consulting จัดประชุม (ร่าง) แผนการปฏิบัติการเพื่อยกระดับดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (GCI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)เมื่อวันที่ 26 และ 30 เดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดการประชุมขึ้นในหัวข้อการประชุมเพื่ออธิบายและนำเสนอ(ร่าง) แผนการปฏิบัติการเพื่อยกระดับดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Global Cybersecurity Index : GCI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) สำหรับประเทศไทยระยะ 3 ปี ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศ และสามารถร่วมกันกำหนดแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index: GCI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เพื่อให้ประเทศไทยได้รับคะแนนการประเมินและการจัดอันดับที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการยกระดับดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุมทั้ง 2 วันประมาน 80 ท่าน จาก 44 หน่วยงาน ทั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้มอบหมายให้บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ที่ปรึกษา) เป็นผู้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อปิดช่องว่างในการดำเนินงานของประเทศไทยตามกรอบการประเมินดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index: GCI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบป้องกันและตอบสนองทางไซเบอร์ของประเทศไทย เพื่อเป้าหมายให้ประเทศไทยได้รับผลการจัดอันดับดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย (Global Cybersecurity Index: GCI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ(ITU) ที่เพิ่มขึ้น โดยในวันที่ 26 มกราคมมีพลอากาศตรี จเด็ด คูหะก้องกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 3เปิดการประชุม และคุณโรจนวิทย์ บุตรปะสะ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายการประชุม

ภายในงานการประชุมได้มีการบรรยายในหัวข้อ สถานะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย ตามกรอบดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index: GCI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย และการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index: GCI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) สำหรับประเทศไทย ระยะ 3 ปีรวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับการดำเนินโครงการในระยะถัดไป

ทั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีในการร่วมผลักดันให้แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index: GCI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) สำหรับประเทศไทย ระยะ 3 ปี เป็นฉบับที่สมบรูณ์ เพื่อให้สามารถนำมาสใช้ได้จริงในอนาคต
bottom of page