top of page

TIME Consulting จับมือพระจอมเกล้าลาดกระบังร่วมลงนาม MOUพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ให้กับนักศึกษาและบุคลากรวันที่ 28 กันยายน 2566 บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด โดย นายจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ และ นายธนโชติ วุฒิจินดาสกุล ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาระบบงาน ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ. ดร.​สุธี ชุติไพจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ. ดร. วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรร่วมกัน ณ​ บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด อาคารมิดทาวน์ออฟฟิคทาวเวอร์ ชั้น 11 เขตปทุมวัน กทม.

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันในการศึกษา วิจัย และพัฒนานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของ สจล. และบริษัท บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้สามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาและวิจัยร่วมกันได้ โดยที่นักศึกษาของ สจล. สามารนำมาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา วิชาปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ ได้

รวมไปถึงมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อร่วมมือในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและพัฒนาบุคลากรทั้งสององค์กรไปพร้อมๆ กัน

timeconsulting x kmitl MOUbottom of page