top of page

NT x TIME Consulting จัด Focus Group เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาระบบ NSW


NT & TIME Consulting จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาระบบ NSW

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุม BB 201 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ TIME Consulting จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการออกแบบระบบของระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation) ของประเทศไทยในอนาคต และรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา NSW ในอนาคต


NT & TIME Consulting จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาระบบ NSW

ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับระบบการอำนวยความสะดวกทางการค้าโดยเข้าร่วมทั้ง Online และ Onsite โดยมีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการให้บริการระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทย (e-Trade Facilitation) และระบบ National Single Window (NSW) ทั้งหมด 5 ท่านได้แก่ ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ National Single Window : NSW, ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA), นางสาวพอฤดี คลังกรณ์ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), นายสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติจำกัด (มหาชน), ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท ผู้เชี่ยวชาญโครงการทีมที่ปรึกษา บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด และ นางสาวระพีพรรณ ถาวรวันชัย ผู้เชี่ยวชาญโครงการทีมที่ปรึกษา บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด

NT & TIME Consulting จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาระบบ NSW

หัวข้อการบรรยายมีความน่าสนใจและหลากหลาย เช่น นโยบายการให้บริการ NSW เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation) ตามมาตรฐานสากล,แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้า, แนวทางการพัฒนากฎหมาย NSW ของประเทศไทยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ NSW, นำเสนอผลการออกแบบของระบบอ านวยความสะดวกทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation) ของประเทศไทยในอนาคต, นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทย เป็นต้น

NT & TIME Consulting จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาระบบ NSW

จากการจัดงานครั้งนี้ ทาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ และเกิดความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาและให้บริการระบบ National Single Window ของประเทศไทยในอนาคตร่วมกัน และเกิดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการพัฒนา เพื่อต่อยอดการให้บริการยกระดับระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในอนาคตbottom of page