top of page

ก.พ.ร.และTIME Consulting จัดประชุมสัมมนา Re-Process & Prototype เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลฯวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ TIME Consulting จัดการประชุมสัมมนา เพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1 การประชุมครั้งนี้เป็นการบรรยายถึงความสำคัญของการเปลี่ยนถ่ายองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล และแสดงระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อรับคำขอหรือให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ในรูปแบบ web service นายชัยณรงค์ โชไชย ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนระบบราชการด้านนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวเปิดงานสัมมนา เพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1 งานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญของการเปลี่ยนถ่ายองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการนำเสนอภาพรวมโครงการ ข้อเสนอแนวทางและแผนการดำเนินงานในการปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) เพื่อรับคำขอหรือให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เห็นภาพของการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการพัฒนาระบบต้นแบบ เพื่อให้บริการทางภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประชานชาวไทยให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยกัน


bottom of page