top of page

สดช x TIME Consulting จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาโครงการ Thailand Digital Outlook ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วม ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft Team) โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 ท่าน ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2562-2565 และในปีนี้ 2566 ทาง สดช. ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 โดยร่วมกับ บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานและขยายพื้นที่การสำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศ และเพิ่มขอบเขตตัวชี้วัดตามกรอบการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลของ OECD

ภายในงานสัมมนา ช่วงเช้า มีการนำเสนอวิดีทัศน์โครงการ Thailand Digital Outlook ตามด้วยนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา และแถลงผลการสำรวจโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามด้วยการบรรยายผลการดำเนินงานและผลการศึกษาในโครงการ โดยมีนายจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด และนายณัฐชาติ วิรุฬหอัศว ผู้จัดการอาวุโสที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด เข้าร่วมการบรรยายในช่วงบ่ายนอกจากนี้ยังมีการเสวนา ในหัวข้อ “Thailand Digital Outlook บทเรียน 5 ปีของการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ และในอนาคต การพัฒนาดิจิทัลไทยแลนด์ควรไปต่ออย่างไร” โดยวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้ร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการบูรณาการการสำรวจและการแลกเปลี่ยนข้อมูล Thailand Digital Outlook ใน 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงถอดบทเรียนในประเด็นการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ และสนทนาต่อการดำเนินงานในอนาคต ในด้านข้อมูลและการจัดเก็บสถิติเพื่อสำหรับการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์
bottom of page