top of page

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการติดตามฯ แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ETDA พร้อมด้วยบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด TIME Consulting ได้ร่วมกันจัดงานประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Conference) ต่อผลการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 - 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

โดยในงานประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของแผนงาน/ โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 - 2565” และ “ปัญหาและความเสี่ยงต่อการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 - 2565 และ พ.ศ.2566 - 2570” เพื่อประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จ มูลค่าผลกระทบและความโปร่งใสของการดำเนินโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาต่อไป

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “Future of e-Transaction แนวโน้มและแนวทางการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคตในปี พ.ศ. 2566 - 2570” รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใน 5 ปีข้างหน้า” ที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ถกถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นดังกล่าวร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคตbottom of page