top of page

สำนักอนามัย x TIME Consulting จัดสัมมนาพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสุขภาพสำนักอนามัยสู่องค์กรดิจิทัลTIME Consulting ร่วมศึกษา และออกแบบระบบสารสนเทศหน่วยงานด้านสาธารณสุข สำนักอนามัยก้าวสู่องค์กรดิจิทัล


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ TIME Consulting จัดสัมมนาเชิงวิชาการโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สุขภาพ สำนักอนามัย สู่องค์กรดิจิทัล โดยมี นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางแก้ไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์บริการสุขภาพ สำนักอนามัย


นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติ วงษ์ถาวราวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ อาจารย์วัชรากร หนูทอง หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) อาจารย์สุนทร หลั่นเจริญ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาโครงการ ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีสัมมนา ในเนื้อหาการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งนำเสนอร่างขอบเขตงาน (TOR) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยสู่องค์กรดิจิทัล

นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ได้ให้วิสัยทัศน์ในการปรับปรุงสำนักอนามัยในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมการทำงาน และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบระบบเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนสำนักอนามัยสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

ทั้งนี้ที่ปรึกษา TIME Consulting ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เพื่อแสดงผลการออกแบบ และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์บริการสุขภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ (PHCIS) และยังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของสำนักอนามัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเก็บข้อมูลและแนวทางการทำงานนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินโครงการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บริการสุขภาพ สำนักอนามัยต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรดิจิทัลในปัจจุบัน

จากผลการจัดสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางแก้ไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์บริการสุขภาพ สำนักอนามัย และยังมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมไปถึงความคิดเห็นต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของที่ปรึกษา เพื่อให้ทางที่ปรึกษานำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป


bottom of page