top of page

สดช. x TIME Consulting จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยี 5G ผ่านประสบการณ์จริง


เมื่อวันพุธที่16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 7 ชั้น 5 โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ร่วมกับ TIME Consulting จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยี 5G ผ่านประสบการณ์จริงโครงการกระตุ้นระบบนิเวศ 5G ให้เกิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานการจัดอบรมการใช้เทคโนโลยี 5G ผ่านประสบการณ์จริง

การจัดงานครั้งนี้ทาง สดช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาเองต่างก็ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G กับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าเทคโนโลยี 5G กลายเป็นแนวโน้มกระแสหลักของโลก นอกจากความสามารถทางเทคนิคของเทคโนโลยี 5G ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการที่ประเทศไทยควรผลักดัน คือ การสร้างความตระหนักรู้ในเทคโนโลยี 5G ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G และเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี 5G ที่ถูกต้อง และการสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรเพื่อเข้าใจถึงศักยภาพของเทคโนโลยี 5G ผ่านประสบการณ์จริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมระบบนิเวศ 5G ให้เกิดการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย

โดยที่ผ่านมา สดช. ได้ดำเนินการศึกษาและประเมินสถานภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในปัจจุบันของประเทศไทยโดยทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในหลากหลายมิติ ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกในแต่ละภาคอุตสาหกรรม เพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ของแต่ละอุตสาหกรรมรวมไปถึงโอกาส ความท้าทาย และความต้องการจากบริการเทคโนโลยี 5G จากผู้ใช้งาน เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบการวางกลยุทธ์และดำเนินการจัดทำสื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทาง Facebook ช่องทาง Youtube ช่องทางโทรทัศน์ และช่องทางอื่น ๆ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป สามารถรับรู้ถึงประโยชน์ และความสำคัญของเทคโนโลยี 5G

การอบรมการใช้งานเทคโนโลยี 5G ผ่านประสบการณ์จริงในครั้งนี้ เป็นการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 เรื่อง 5G Now and Tomorrow เทคโนโลยี 5G ในปัจจุบันและอนาคต ที่ได้พูดถึงการพัฒนาของเทคโนโลยี 5G ในปัจจุบันและในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี5G ในปัจจุบัน และร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 2 โดยคณะที่ปรึกษาโครงการ คุณจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์ หัวข้อที่ 2 การแสดงโครงการที่มีการประยุกต์ใช้ 5G ในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็น โครงการนำร่อง Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G และการจำลองการใช้งาน AR/VR ในการเข้าร่วมเข้าห้องเรียนออนไลน์ โดย คุณสัญญา เศรษฐพิทยากุล ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หัวข้อที่ 3 การแสดงโครงการเทคโนโลยี5G กับการขับเคลื่อนในการประยุกต์ใช้งานด้านขนส่งมวลชน ด้านสุขภาพ และอุตสาหกรรม โดย คุณนพปฎล ประเสริฐ Product Manager - 5G Solution บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และหัวข้อที่ 4 การแสดงโครงการเทคโนโลยี 5G ในภาคธุรกิจ โดย คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าส่วนงานการตลาดลูกค้าองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

นอกจากการเวทีการบรรยายแล้ว ทาง สดช. ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก เช่น การใช้ ARบนเว็บไซต์ www.5g-beyond.com การร่วมสนุกกับกิจกรรม “5G in your daily life” 5G ในชีวิตประจำวัน โดยให้ผู้เข้าร่วมงานเขียนบรรยายถึงการใช้ 5G ในชีวิตประจําวันบน E- PostCard และโพสต์บนกิจกรรม Facebook ONDE 5G Club Thailand ถือเป็นการสร้างกิจกรรมที่ทำให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ และยังได้รับความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี 5G ที่ถูกต้องอีกด้วย

bottom of page