top of page

งานแถลงข่าวการเปิดรับคำขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ONDE-1 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ TIME Consulting ได้จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ “การเปิดรับคำขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดยื่นคำขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมเชิญชวนแก่ผู้ที่สนใจดำเนินการยื่นหลักสูตรเพื่อมาทำการรับรองคุณภาพและมาตรฐานกับ สดช.

โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการรับรองหลักสูตรการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล และเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ฯ ซึ่งได้เรียนเชิญสื่อมวลชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันอบรม สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สดช. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรับรองหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพแก่หน่วยงานภาครัฐและยกระดับการให้บริการให้มีความทันสมัย ตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) โดยในการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2566 สดช. ตั้งเป้าหมายเพื่อพิจารณารับรองหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติมอีก 70 หลักสูตร โดยเปิดให้สถาบันและหน่วยจัดอบรมที่สนใจยื่นคำขอรับรอง ผ่านระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หรือระบบ TACC (Training Accreditation & Course Certification) ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 24 ธันวาคม 2566

ทีมที่ปรึกษา TIME Consulting ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ฯ และได้นำเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงขั้นตอนและเอกสารที่สำคัญในการยื่นคำขอรับรองหลักสูตร โดยในปีนี้ สดช. ยังคงยกเว้นค่าธรรมเนียมในการยื่นขอรับรองหลักสูตร พร้อมจัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่ช่วยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ทุกหน่วยงานที่สนใจ โดยหลักสูตรที่ผ่านและได้รับการรับรองจาก สดช. จะได้รับการขึ้นทะเบียนฯ และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ระบบ TACC เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสืบค้น และเลือกลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการเปลี่ยนผ่านเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป


bottom of page