top of page

กฟภ. x TIME Consulting จัดประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย กฟภ.


วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับ TIME Consulting ได้จัดงานประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Security Strategy and Architecture)

โดยมีคุณศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ภายในงานได้มีการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมและรายละเอียดของโครงการ ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย รวมไปถึงแนวโน้มภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบัน (Security Trends)

และกรอบแนวทาง (Framework) ด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล

สำหรับโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของการฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Security Strategy and Architecture) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบันของ กฟภ. ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัย และจัดทำสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยในอนาคต

bottom of page