top of page

MDES x TIME Consulting จัดสัมมนาฯ ทิศทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ


การสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ TIME Consulting

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด จัดการสัมมนาเชิงอภิปรายเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการการศึกษาจัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการการศึกษาจัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาจัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ เป็นการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และประเมิน สภาพแวดล้อมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย รวมไปถึงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยมีกรอบแนวทางในการดำเนินการในโครงการ ได้แก่ 1. ประเด็นการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทยและต่างประเทศ 2. แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตของประเทศไทย 3.ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และ 4.ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในอนาคต และแนวทางการติดตามและกำกับดูแลผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยbottom of page