top of page

สดช. x TIME Consulting จัด Focus Group จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทย


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทย ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่นโดย โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เป็นผู้กล่าวเปิดงานประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมฟังบรรยายมากถึง 30 ท่าน และมาจากกลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาควิชาการ

สำหรับการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทยแนวโน้มการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของโลก และกรณีศึกษาในต่างประเทศ พร้อมบทเรียนการพัฒนากำลังคนสำหรับประเทศไทยปัญหา รวมทั้งความท้าทายที่ส่งผลต่อการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทยปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทย ตลอดจนเรื่อง (ร่าง) แนวทาง/มาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทย


สำหรับการบรรยายจะมีการนำเสนอภาพรวมการดำเนินโครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐ และแนวโน้มการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของโลก กรณีศึกษาในต่างประเทศ และบทเรียนการพัฒนากำลังคนสำหรับประเทศไทย โดยทีมที่ปรึกษา บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด หลังจากจบการบรรยายจะเป็นช่วงของการระดมสมองและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประเด็น ปัญหา ความท้าทายที่ส่งผลต่อการพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทย ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทย และมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อระดมสมอง หารือ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


การจัดงานครั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินการรับรองหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกท่าน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนากำลังคน ด้านดิจิทัลของประเทศไทย
bottom of page