top of page

NCSA x TIME Consulting จัดการประชุมนำเสนอรายงาน Global Cybersecurity Index: GCI ของ​ ITU


เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด จัดการประชุมนำเสนอรายงานผลคำตอบและหลักฐานประกอบสำหรับกรอบ/คำถามของดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index: GCI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน และร่วมหารือเพื่อหาข้อมูลหลักฐานประกอบในการผลักดันให้ดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประเทศไทยดีขึ้น ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการยกระดับดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ผลการดำเนินงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยที่สอดคล้องตามกรอบของดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index: GCI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และเพื่อจัดทำรายงานผล/ชุดคำตอบและหลักฐานสำหรับการตอบแบบประเมินดัชนีด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index: GCI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยมีพลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์รองเลขาธิการฯ เปิดการประชุม และคุณโรจนวิทย์ บุตรปะสะ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายการประชุม


ภายในงานการประชุมได้มีการบรรยายในหัวข้อ ข้อมูลดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสถานะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย ตามกรอบดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Global Cybersecurity Index: GCI ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และรายงานผลคำตอบและหลักฐานประกอบสำหรับกรอบ/คำถามของดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index: GCI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับการดำเนินโครงการในระยะถัดไปbottom of page