top of page

ONDE x TIME Consulting จัดงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด จัดงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิเพื่อทัลเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการจัดงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 และนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Live Microsoft Teams) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการในพื้นที่ได้ต่อไป
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอผลการศึกษา และผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานจัดฝึกอบรม ทั้งที่ได้ยื่นคำขอรับรองหลักสูตรที่มีชื่อเสียง มีความชำนาญและเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาทักษาดิจิทัล เข้าร่วมรับฟังรับทราบผลการดำเนินงานด้านการรับรองหลักสูตรของ สดช. และให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับและพัฒนากระบวนการด้านการรับรองหลักสูตรแนวทาง และมาตรการในอนาคต

bottom of page