top of page
abstract-blue-background-with-many-small-details-generative-ai.jpg

Solutions

Research Intelligence

โซลูชั่นการวิจัยอัจฉริยะ

Consulting company providing research intelligence solutions Services dividends follows:

  • Research Intelligence Solution

Research Intelligence Solution

เป็นบริการการวิจัยอัจฉริยะสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับองค์กรให้สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้

  • Omdia ผู้ให้บริการด้านข้อมูลการวิจัยชั้นนำ มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น Enterprise IT, AI, Internet of Things, Communications Service Providers, Cybersecurity, Components & Devices, Media & Entertainment and Government & Manufacturing.

  • Cullen International ผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกด้านการแข่งขัน กฎระเบียบ และกฎหมาย ในอุตสาหกรรม เทเลคอม มีเดีย และเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ

bottom of page