top of page

เผย InsurTech ที่น่าสนใจจากต่างประเทศ

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย โดยสถาบันทางการเงิน ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจประกันภัย และอุตสาหกรรมที่มีการนำระบบประกันภัยมาใช้ จำเป็นต้องนำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญทางธุรกิจขององค์กรที่ได้มีการนํามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


"InsurTech หรือ Insurance Technology คือเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจประกันภัย รวมไปถึงสถาบันการเงิน ที่ถูกนำมาปรับใช้ในธุรกิจขององค์กร"

InsurTech หรือ Insurance Technology คือเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจประกันภัย รวมไปถึงสถาบันการเงิน ที่ถูกนำมาปรับใช้ในธุรกิจขององค์กร เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และในหลายๆ ประเทศก็ได้มีการนำ InsurTech เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานแล้วตัวอย่างประเทศที่มีการนำ InsurTech มาใช้


Singapore

Machine-Readable Data เป็นการใช้ข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผลได้ โดยนำมาใช้ในการตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้การนำส่งข้อมูลมีมาตรฐานเดียวกัน ส่งเสริมให้เกิด Smart Financial Center ในประเทศ


Japan

Early Warning System เป็นระบบการแจ้งเตือนความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยล่วงหน้า ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สามารถป้องกันและสร้างความมั่นใจได้ว่า บริษัทจะได้รับการเยียวยาและช่วยเหลือก่อนกำหนด


China

Risk Early Analysis Supporting System: REASS เป็นระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงล่วงหน้าของบริษัทประกันภัย โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ช่องโหว่ของธนาคารและบริษัทประกันภัย และความเสี่ยงต่อระบบ


United Arab Emirates

The Digital Insurance Supervisory Platform เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยภายในประเทศ ที่มีระบบการจัดการข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมีการใช้เทคโนโลยี AI/ML มาตรวจสอบรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆ


SouthKorea

Insurance Fraud Analysis System: IFAS ระบบวิเคราะห์การฉ้อฉลด้านประกันภัย โดยระบบจะบันทึกสัญญาการทำประกันภัยและข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นประจำทุกเดือนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลจะถูกนำไปวิเคราะห์แนวโน้มการฉ้อฉล


UnitedKingdom

RegData & Digital Regulatory Reporting: DRR เป็นแพลตฟอร์มกลางในการนำส่งข้อมูลระเบียบข้อบังคับและเป็นเทคโนโลยีในกระบวนการนำส่งข้อมูลระเบียบข้อบังคับของภาคธุรกิจให้เป็นแบบดิจิทัล ด้วยระบบอัตโนมัติbottom of page