top of page

Digital Marketing Strategy คืออะไร? ฉบับมือใหม่ 101Digital Marketing Strategy คืออะไร? ฉบับมือใหม่ 101

การตลาดดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากโลกดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนโลกออนไลน์ ธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยการตลาดดิจิทัลจะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


โดยเนื้อหาในบทความนี้จะครอบคลุมไปถึงความหมายของ Digital Marketing Strategy ว่าคืออะไร และมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนสามารถทำความเข้าใจ และเริ่มลงมือวางแผนการตลาดดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Digital Marketing Strategy คืออะไร?

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล หรือ Digital Marketing Strategy คือ แผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ และวิธีการวัดผล ฯลฯ สำหรับการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแบรนด์ของธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล และแอปพลิเคชันมือถือ กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ดีควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจนั้นเอง


ซึ่งเราจะขอยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพของคอนเซ็ปต์ Digital Marketing Strategy เช่น ธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ จากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดงบประมาณการตลาด พร้อมกับวางวิธีการวัดผล ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ล้วนเป็นการวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับการวางแผนการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) แต่จะมีความต่างในเรื่องของช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดในหัวข้อถัดไปเราจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการวางกลยุทธ์ Digital Marketing Strategy อย่างละเอียดฉบับมือใหม่ 101 ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ


Digital Marketing Strategy คือกระบวนการของการวางแผนและการกำหนดเส้นทางสู่ความสำเร็จในการตลาดดิจิทัล


กลยุทธ์ Digital Marketing Strategy ประกอบด้วยอะไรบ้าง

การวางแผนกลยุทธ์ Digital Marketing นั้นประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน ที่จะช่วยให้การทำการตลาดดิจิทัลนั้นประสบความสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนไปจนถึงการประเมินและวัดผล ซึ่งจะแบ่งรายละเอียดออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Goal)

การกำหนดวัตถุประสงค์เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ Digital Marketing ที่จะช่วยให้ทีมงานสามารถวัดผลและติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน และสร้างกรอบงานในการดำเนินงานทางด้านการตลาดดิจิทัล โดยเราสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ด้วยแนวคิด“SMART” ซึ่งจะแบ่งออกได้ดังนี้

 • เฉพาะเจาะจง (Specific): เป้าหมายควรจะถูกกำหนดให้เจาะจงและชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในทีมเข้าใจในวัตถุประสงค์เดียวกัน เช่น ต้องการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ A 10% จะเห็นได้ว่านี่เป็นการตั้งเป้าหมายที่เจาะจงและชัดเจน เราขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ต้องการเพิ่มยอดขาย แต่ไม่ระบุเวลาที่ชัดเจน อาจจะทำให้คนในทีมไม่สามารถที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการตั้งวัตถุประสงค์ที่ดีจำเป็นต้องมีกรอบที่ชัดเจน

 • สามารถวัดผลได้ (Measurable): การกำหนดวัตถุประสงค์ควรมีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน เช่น เพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ A 10% ในรอบ 6 เดือนข้างหน้า, ต้องการให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อของซ้ำ 20% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว, ลดต้นทุนการผลิตลง 5% ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2024, เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ 100 รายภายในสิ้นปีงบประมาณ 2024 เป็นต้น การวางวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้จะช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าและประเมินความสำเร็จได้

 • สามารถทำได้ (Achievable): การตั้งวัตถุประสงค์ธุรกิจควรประเมินความสามารถและทรัพยากรที่มี โดยพิจารณาถึงความสามารถทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น แน่นอนว่าการตั้งวัตถุประสงค์ควรมีความท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันทีมและธุรกิจจะต้องสามารถทำให้บรรลุผลได้

 • เกี่ยวข้อง (Relevant): การกำหนดวัตถุประสงค์ควรเกี่ยวข้องกับภาพรวมและบริบทขององค์กร เพื่อให้วัตถุประสงค์นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ธุรกิจที่มุ่งเน้นการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อาจมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดขายจากตลาดต่างประเทศ 10% ภายในปี 2024

 • มีขอบเขตเวลา (Time-based): การตั้งเป้าหมาย สิ่งสำคัญคือ ธุรกิจต้องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมาย เช่น เพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ A ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 30 มิถุนายน 2023 เป็นต้น

Digital Marketing Strategy คืออะไร?

ที่มา: www.indeed.com

2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target group)

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย หรือที่เรียกว่า “Customer Persona” เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญใน Digital Marketing Strategy เพราะจะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และสามารถสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ธุรกิจควรให้ความสำคัญในขั้นตอนนี้ โดยข้อมูลเบื้องต้นที่ธุรกิจควรระบุเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ได้แก่

 • ข้อมูลประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ ภูมิศาสตร์ รายได้ การศึกษา

 • ข้อมูลเชิงพฤติกรรม เช่น ความสนใจ ไลฟ์สไตล์ พฤติกรรมการซื้อ

 • ข้อมูลเชิงจิตวิทยา เช่น ความต้องการ แรงจูงใจ ปัญหาที่พบเจอ

การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้า เข้าใจความต้องการ พฤติกรรม และปัญหาของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้

กลยุทธ์ Digital Marketing Strategy, Customer Persona

ที่มา https://digitorystyle.com


3. รู้เส้นทางของกลุ่มเป้าหมาย (Customer Journey)

อีกหนึ่งกลยุทธ์ Digital Marketing Strategy ที่สำคัญคือ การรู้เส้นทางของกลุ่มเป้าหมาย (Customer Journey) ซึ่งเป็นกระบวนการที่กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ ตั้งแต่เริ่มรู้จักไปจนถึงเป็นลูกค้า และกลับมาซื้อซ้ำ การทำความเข้าใจเส้นทางของกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพราะจะสามารถส่งข้อความและเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนได้


กลยุทธ์ Digital Marketing Strategy, Customer Journey

ที่มา www.questionpro.com


4. ทำความเข้าใจช่องทางการตลาด (Channel)

ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในยุคดิจิทัลถูกแบบออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Earned Media, Paid Media และ Own Media

 • Earned Media ช่องทางการตลาดที่ธุรกิจไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะมีลูกค้าหรือบุคคลที่ 3 พูดถึงธุรกิจหรือสินค้าของเราในลักษณะของการรีวิวจากลูกค้าที่ใช้สินค้าจริง หรือการแชร์บทความบนสังคมออนไลน์

 • Paid Media ช่องทางการตลาดที่ธุรกิจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแสดงโฆษณา หรือเนื้อหาในช่องทางออนไลน์ เช่น การโฆษณาผ่านทาง Google Ads, โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ และการโฆษณาในสื่อออนไลน์อื่นๆ เป็นต้น

 • Owned Media ช่องทางการตลาดของธุรกิจเอง เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก อีเมล และอื่นๆ

การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจต้องการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Awareness) Owned Media และ Earned Media อาจเป็นช่องทางที่เหมาะสม หากธุรกิจต้องการกระตุ้นให้เกิดการซื้อ (Conversion) Paid Media อาจเป็นช่องทางที่เหมาะสม เราขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้น เช่น ในกรณีของแบรนด์เครื่องสำอาง อาจใช้ Earned Media โดยการขอรีวิวจากบล็อกเกอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ หรือแบรนด์ร้านอาหาร อาจใช้ Owned Media โดยการจัดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสูตรอาหารหรือเคล็ดลับการกินเพื่อสุขภาพ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่

Digital Marketing Strategy ประเภทช่องทางการตลาด

ที่มา: https://www.oneupweb.com

5. สร้างคอนเทนต์ (Content)

ในปัจจุบันเนื้อหา (Content) ถือเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักธุรกิจ ตลอดจนสามารถสร้างยอดขายได้ ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเริ่มจากการวางแผนคอนเทนต์ โดยพิจารณาได้จากช่องทางการสื่อสารหรือช่องทางการตลาดที่จะเผยแพร่คอนเทนต์ ซึ่งการสร้างเนื้อหาจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนคอนเทนต์ได้อย่างเหมาะสม เช่น ต้องการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Awareness) ต้องการกระตุ้นให้เกิดการซื้อ (Conversion) หรือต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Relationship) และทำการออกแบบเนื้อหาให้เหมาะกับวัตถุประสงค์นั้นๆ ยกตัวอย่าง แบรนด์เครื่องสำอาง อาจวางแผนคอนเทนต์เกี่ยวกับเคล็ดลับการแต่งหน้า หรือแรงบันดาลใจในการแต่งหน้า เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเรื่องความงามมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์


6. วิเคราะห์และปรับเปลี่ยน (Analyze results)

เมื่อธุรกิจมีกลยุทธ์ Digital Marketing Strategy ที่ชัดเจนแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นประจำ การติดตามความคืบหน้าจะช่วยให้สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของกลยุทธ์ และช่วยให้ปรับปรุงประสิทธิภาพได้ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือวิเคราะห์มากมาย ที่สามารถช่วยให้ติดตามผลการดำเนินงานทางด้านการตลาดเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น เช่น การใช้ Google Analytics เพื่อดูค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัตราการคลิกผ่าน (CTR) อัตราการแปลง (CVR) และอัตราการมีส่วนร่วม (Engagement Rate) เมตริกเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดได้

6 ขั้นตอนการทำกลยุทธ์ Digital Marketing Strategy คือ

Digital Marketing Strategy คือ แนวทางการกำหนดและวางแผนกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อที่จะทำการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์, อีเมล, SEO, SEM, เฟซบุ๊ก รวมไปถึงการโฆษณาออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น ที่สำคัญธุรกิจควรบรูณาการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลทางการตลาดต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีมีประสิทธิผล และอยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันในโลกดิจิทัล


ที่มา:

bottom of page