top of page

Navigating Digital: The Power of Open Data พลังของข้อมูลเปิดช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล


ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data: OGD) คือ ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ต่อสาธารณะตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐต้องจัดทำข้อมูลที่เปิดเผยตามกฎหมายในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้


ในประเทศไทยมีการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชน ตลอดจนสามารถนำข้อมูลเปิดมาพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยข้อมูลที่เผยแพร่ใน data.go.th จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) แสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และมีเอพีไอ (Application Programming Interface: API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย


ลักษณะสำคัญของ Open Government Data

 • ความพร้อมในการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล (Availability and Access) คือ ข้อมูลที่มีการเปิดเผยสามารถนำไปใช้งานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และอยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน

 • การนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ (Re-use and Redistribution) คือ ข้อมูลที่มีการเปิดเผยต้องถูกจัดเตรียมภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้นำมาใช้ใหม่และเผยแพร่ได้ 

 • ความสามารถในการใช้ข้อมูลโดยไม่จำกัดเงื่อนไข (Universal Participation) คือ ประชาชนทุกคนสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปวิเคราะห์ ดัดแปลง นำมาใช้ซ้ำ และเผยแพร่ใหม่ โดยไม่ติดข้อจำกัดใด ๆ


ประโยชน์ของ Open Government Data

 • เกิดการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency) ทำให้ประชาชนและภาคประชาสังคมสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐตามนโยบายที่ประกาศให้ไว้กับประชาชนได้

 • ช่วยผลักดันการสร้างนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ เผยแพร่สู่สังคมและเชิงพาณิชย์ (Releasing social & commercial value) โดยใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา วิเคราะห์ และต่อยอดให้เกิดการสร้างนวัตกรรม

 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation & Engagement) โดยประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งนำความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจของภาครัฐ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนมากขึ้น


ประเทศไทยอยู่ในจุดไหน ใช้เกณฑ์ใดในการประเมินความพร้อม?

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ได้มีการประเมินความพร้อมในการใข้งานข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านการจัดทำดัชนีการเปิดเผยข้อมูล OUR data Index (Open, Useful, and Re-usable Index) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินความพร้อมและจัดอันดับประเทศที่มีการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐที่เป็นประโยชน์และมีการสนับสนุนจากภาครัฐให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยในปี 2566 มีการจัดอันดับทั้งหมด 40 ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม OECD และประเทศที่กำลังเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยมีตัวชี้วัดในการประเมิน ดังนี้


ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล (Data Availability)

 1. การเปิดเผยข้อมูลโดยปริยาย (Open by default)

 2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปิดเผยข้อมูล

 3. ความพร้อมใช้งานของชุดข้อมูลปิดภาครัฐ


ตัวชี้วัดที่ 2 การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)

 1. การเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐอย่างเสรี

 2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีคุณภาพ

 3. ความพร้อมในการเข้าถึงข้อมูล


ตัวชี้วัดที่ 3 การสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ซ้ำ (Government Support for data re-use)

 1. การส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ซ้ำ

 2. การพัฒนาทักษะความรู้ด้านข้อมูลในภาครัฐ

 3. การติดตามผลของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ซ้ำ


ที่มา: OECD’s OUR data Index (2019)


สำหรับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการจัดอันดับล่าสุดในปี 2562 ทั้งหมด 8 ประเทศ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ประกอบไปด้วย การเปิดเผยข้อมูล (Data Availability) ร้อยละ 12 การเข้าถึงข้อมูล (Data accessibility) ร้อยละ 17 และการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ซ้ำ (Government Support for data re-use) ร้อยละ 11 โดยมีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 46 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 17 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาค มีการเข้าถึงข้อมูล ร้อยละ 16 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาค และ มีการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ซ้ำ ร้อยละ 13 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาคแต่มีสัดส่วนคะแนนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ


ผลการสำรวจด้าน Open data ของประเทศไทยในปี 2566

ในประเทศไทย มีการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ที่จัดทำโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. โดยในปี 2566 มีตัวชี้วัดด้าน Open Data ที่อ้างอิงเกณฑ์การประเมินจากเอกสารการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) โดยมีการสำรวจหน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่าจำนวน 292 หน่วยงาน ในด้าน Open Data เป็นดังนี้

 • ด้านระบบบัญชีข้อมูล โดยมีระบบบัญชีหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ชุดข้อมูล คำอธิบายชุดข้อมูล ถูกนำขึ้นที่ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และระบุทรัพยากรข้อมูล (Resource) ของชุดข้อมูลทั้งหมด ร้อยละ 73.29 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีการจัดทำบัญชีข้อมูล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีการใช้งานข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

 • ด้านการนำข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการใช้งานเพื่อตอบโจทย์ตามประเด็นขอบเขตการนำข้อมูลไปใช้ ร้อยละ 53.77


นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการประเมินด้าน Open Data ได้แก่


 • ด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 82.19 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2567 เว็บไซต์ data.go.th มีชุดข้อมูลมากกว่า 11,000 ชุดข้อมูลจากกว่า 1,400 หน่วยงาน

 • ด้านการส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลเปิดภาครัฐมาใช้พัฒนานวัตกรรมและบริการ คิดเป็นร้อยละ 32.53 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ สอดคล้องกับการประเมินตาม OUR data Index ของประเทศไทยในตัวชี้วัดที่ 3 ด้านการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ซ้ำ

 • ด้านการสำรวจความต้องการของผู้ใช้งานก่อนการเปิดเผยข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 28.42 ซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถนำข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร และส่งผลต่อการประเมินตาม OUR data Index ในตัวชี้วัดที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้กระบวนการเปิดเผยข้อมูลมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป อยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกัน


ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลเปิดผ่าน data.go.th อยู่ในระดับสูง แต่ก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการสำรวจความต้องการของประชาชนก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล และขาดการส่งเสริมจากภาครัฐให้สามารถนำข้อมูลเปิดมาใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ ได้


การพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในต่างประเทศเป็นอย่างไร ?

ในปัจจุบัน การผลักดันให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) เป็นสิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของการประเมินด้านข้อมูลเปิดภาครัฐในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เช่น OECD’s OUR data Index ตลอดจนส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความโปร่งใสอย่างยั่งยืน จึงควรมีการศึกษาการพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลเปิดของต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้


ตัวอย่างการพัฒนาระบบข้อมูลเปิดระดับประเทศ


สาธารณรัฐเกาหลี

สาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำที่มีความโปร่งใสและมีระบบการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงของเอเชียและของโลก โดยจากการประเมินดัชนีการเปิดเผยข้อมูลของ OECD’s OUR data Index 2023 พบว่า สาธารณะรัฐเกาหลีเป็นประเทศที่มีระบบการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อันดับ 1 ของประเทศในกลุ่ม OECD ที่มีการจัดอันดับทั้งหมด 40 ประเทศ และเมื่อศึกษาถึงระบบการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พบว่า สาธารณรัฐเกาหลีมีแพลตฟอร์ม www.data.go.kr เพื่อจัดการข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะในประเทศ โดยมีการแสดงผลที่น่าสนใจ ดังนี้


 • การนำข้อมูลกลับมาใช้ซ้ำ (Data Reuse) โดยรวบรวมข้อมูลเปิดภาครัฐที่ผู้ใช้งานนำไปสร้างกราฟและแผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ซ้ำ โดยสามารถนำไปประกอบการวิเคราะห์ และศึกษาต่อได้

 • นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ข้อมูลเปิด จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ กิจกรรม Youth Internship Hackathon และกิจกรรม Data Analysis Competition เป็นต้น รวมถึงมีนำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมและบริการที่หน่วยงานมีการพัฒนาขึ้นจากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ

 • การแบ่งปันข้อมูล โดยจัดให้มีช่องทางการแบ่งปันข้อมูล โดยเป็นข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปิดภาครัฐเพิ่มเติม


นอกจากนี้ สาธารณรัฐเกาหลี ยังมีการจัดตั้ง Open Data Forum เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการใช้ข้อมูลเปิด โดยมีการจัดประชุมและการจัดสัมมนา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำข้อมูลเปิดมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จนไปถึงการพัฒนานวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ ได้


ตัวอย่างการพัฒนาระบบข้อมูลเปิดระดับท้องถิ่น


เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมืองชิคาโก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลใน 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

 1. การพัฒนาระบบแพลตฟอร์มข้อมูลสาธารณะ (Data Portal) โดยมีเว็บไซต์ data.cityofchicago.org ที่เผยแพร่ข้อมูลเปิดสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถขับเคลื่อนภาคธุรกิจ ด้วยชุดข้อมูลที่หลากหลาย โดยมีจุดเด่นคือ ในแพลตฟอร์มดังกล่าว มีการนำเสนอแอปพลิเคชันที่มีการพัฒนามาจากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและภาคธุรกิจ อาทิ Chicago Health Atla เป็นแอปพลิเคชันที่นำเสนอด้านสุขภาพโดยมีข้อมูลครอบคลุมตั้งแต่ สถิติด้านสุขภาพของประชากร จนไปถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากร และ Chicago Public Library เป็นแอปพลิเคชันห้องสมุดออนไลน์ของเมือง และมีการนำเสนอบทความและเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

 2. การพัฒนาแผนการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยี (Chicago Tech Plan) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจนำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในเมืองชิคาโก โดยมีตัวอย่างโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้

 • การเพิ่มและปรับปรุงฐานข้อมูลของเมือง ผ่านการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มข้อมูลสาธารณะ (Data Portal)

 • การพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการมีระบบ Chicago Cloud ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำงานร่วมกัน


ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในประเทศไทย

 • ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการสำรวจความต้องการใช้ข้อมูล ก่อนมีการเผยแพร่ข้อมูล โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำรายงานการสำรวจความต้องการใช้งานข้อมูล โดยเนื้อหามีการระบุถึงผลสำรวจความต้องการ และการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน ก่อนมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.go.th

 • มีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยในปัจจุบันมีการนำเสนอตัวอย่างการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐในเว็บไซต์ data.go.th ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลเปิด โดยอาจมีการพิจารณานำเสนอตัวอย่างการใช้งานในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาเป็นนวัตกรรม บริการ และแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชน เป็นต้น เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลกลับมาใช้ซ้ำมากขึ้น

 • มีการส่งเสริมให้นำข้อมูลเปิดมาใช้พัฒนานวัตกรรมและบริการ ผ่านการจัดกิจกรรมการประชุมหรือการสัมมนาทั้งระหว่างหน่วยงานไปจนถึงระดับประชาชน อาทิ การจัด Hackathon โดยใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ภาครัฐอาจมีการนำร่องพัฒนานวัตกรรมและบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐของหน่วยงานตนเองเช่นเดียวกับประเทศแนวทางปฏิบัติที่ดีอย่าง เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา


ที่มา

bottom of page